A couple practicing Wisdom Healing Qigong outdoors