“2023-10-30 Healiing Session” from Falll 2023 retreats Healing Sessins by Mingtong Gu. Genre: Wisdom Healing Qigong.