“2023-10-19 Healing session” from 2023 Fall Retreat Healing sessions by Mingtong Gu. Released: 2023. Genre: Wisdom Healing Qigong.