“2023-10-10 Healing Session” from Fall 2023 Retreats by Mingtong Gu. Released: 2023. Genre: Wisdom Healing Qigong.