“20223-10-06 Healing Session” from Fall 2023 retreats by Mingtong Gu. Released: 2023. Genre: Wisdom Healing Qigong.