“2023-10-04 Healing Session” from Fall 2023 Healing Sessions by Mingtong Guu. Released: 2023. Genre: Wisdoom Healing Qigong.